28 jan 2024

Leden gezocht classicaal college Bezwaren en Geschillen

Binnen het classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (CCBG) in Groningen – Drenthe ontstaan op korte termijn twee vacatures. Het CCBG is het orgaan binnen PKN waar eventuele bezwaren tegen een besluit van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam in het ressort van een classis kunnen worden ingediend. Het college toetst of de besluiten zijn genomen volgens de in de kerkorde voorgeschreven procedures en of deze voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

Het CCBG Groningen – Drenthe is werkzaam in de provincies Groningen en Drenthe en bestaat momenteel nog uit het minimum van vijf leden. De leden doen dit werk op vrijwillige basis. Het gaat dus niet om een betaalde functie. Om de taken van het college uit te kunnen blijven oefenen is er dringend behoefte aan nieuwe collegeleden (bij voorkeur meer dan twee). Gemiddeld behandelt het college zo’n 5 a 10 bezwaarschriften per jaar. In een aantal gevallen is een hoorzitting nodig. Deze hoorzittingen (1 a 2 per jaar) worden in de avonduren gehouden. Tot de taak van de collegeleden behoren het bijwonen van enkele hoorzittingen en het schrijven van concept-uitspraken.

Voor de invulling van de twee vacatures komt het college graag in contact met mensen die:
  • belijdend lid zijn van de Protestantse Kerk en die ambtsdrager zijn of die bereid zijn om ambtsdrager met bijzondere opdracht te worden;
  • jurist zijn of die juridische kennis hebben en (bij voorkeur) gewend zijn om beleids- en/of processtukken te schrijven;
  • woonachtig zijn in de provincies Groningen of Drenthe.
Meer informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van het CCBG, dhr. Mr. Ing. A.L.A.H. de Muij e-mail: secretaris-ccbg@classisgroningendrenthe.nl, tel. nr. 0521 - 59 11 26. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om contact op te nemen voor een kennismakingsgesprek.
terug