A- A A+

Header PKN

Verkiezing ambtsdragers

Per januari 2022 zijn in de Kerkenraad aftredend:
- Ouderling Mw. Stieneke Allema-Kroeze
- Ouderling Dhr. Klaas de Vries
Zij hebben zich herkiesbaar gesteld voor een volgende periode.


De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet herkiesbaar:
- Diaken Mw. Anneke Mulder-Zomerhuis
- Diaken Mw. Hetty Jonkers-Wielink
- Ouderling Mw. Gea Koldeweij- de Lange
- Ouderling Dhr. Harry Oosterwijk
- Ouderling Dhr. Cees Heggen


De Kerkenraad stelt voor om in de vacatures van diaken te benoemen:
- Dhr. Job van Haaften, Veldkamp 58, 7971 BX Havelte


Indien geen gegronde bezwaren tegen genoemde kandidaat worden ingebracht bij de Kerkenraad, zal de bevestiging en herbevestiging plaats vinden op zondag 16 januari 2022.

 

Bij het college van kerkrentmeesters is tevens aftredend:
- Dhr. Erwin Jansen


Tot het college zullen toetreden, zonder dat zij bevestigd worden als ouderling, de kerkrentmeesters:
- Dhr. Berthil Smit, Oosterbrinkweg 1, 7973 JK Darp
- Dhr. Wim Schreurs, Dennenlaan 15, 7971 AN Havelte

 

Tot pastoraal medewerker zullen benoemd worden:
- Dhr. en Mw. Klaas en Emmie van den Broek, Bergsteinlaan 31, 8334 MJ Tuk

 

Zij zullen in de dienst van 16 januari een belofte van geheimhouding afleggen.


Ineke Zijlstra, scriba

Zondag 28 november

Na de persconferentie van vrijdag 26 november en vooral met de oplopende
besmettingscijfers in gedachten, is er gekeken naar de huidige stand van zaken. Mogen we
op zondagmorgen samenkomen? En, willen we dat, is dat veilig?


De eerste vraag, of we mogen, is snel beantwoord. Ja, we mogen. Over de veiligheid is nog
wel wat te zeggen. Dat is afhankelijk van hoe het in de kerk georganiseerd is en van hoe we
ons daar als kerkbezoekers in gedragen.
Daarom nog maar een keer:


• Kom niet als je corona-achtige verschijnselen hebt. En dat is in het jaargetijde van
sniffelende neuzen en kuchelende kelen al gauw het geval. Laat je dan testen om
zekerheid te krijgen.


• In de kerk houden we afstand, gaan zitten op de plaatsen die gemarkeerd zijn en/of
aangewezen worden. Bij binnenkomst hebben we een mondkapje op tot we zitten en
we doen het kapje weer op als we weggaan. Bij ons vertrek houden we ook de 1,Sm
afstand aan.

 

• We zingen in de dienst wat ingehouden.

 

• Helaas geen koffiedrinken na de dienst.


We worden uitgenodigd om te komen als we gepaste aandacht hebben voor elkaar.
Samenkomen en samen vieren is fijn!


zondag, 28 november, is er dus 'gewoon' om 10.00uur dienst, Pauline van der Zee gaat voor.

De dominees vertrekken

In de dienst van 24 oktober is er vanuit de kerkenraad mededeling gedaan over een komend vertrek van onze predikanten, Aukje Westra en Vijko Top. De dominees hadden eerder die week in de kerkenraadsvergadering verteld dat zij in een zeer vergevorderd gesprek zijn over een beroep door een andere gemeente, de PKN-gemeente van Sneek eo. Enkelen binnen onze gemeente wisten hiervan, voor de andere kerkenraadsleden was het een verrassing.
De reacties? Overvallen, erg jammer, verdrietig en een diepe zucht…..


Een vergevorderd gesprek betekent dat de beroepingscommissie van Sneek hen heeft voorgedragen in hun kerkenraad. Vervolgens is ook een kennismaking van en met de gemeente georganiseerd. Een eerste digitaal, via een filmpje, dat op de zondagmorgen in de dienst werd getoond. Later in de week is er een avond georganiseerd met de gelegenheid voor de gemeenteleden om hen ook echt te spreken.
Deze stand van zaken was aanleiding om ook onze gemeente tegelijkertijd te informeren.


Op 26 oktober hebben Aukje en Vijko kennisgemaakt met de gemeente van Sneek en de Snekers met hen. De gemeente heeft nu een beeld van hen gekregen en is aan het einde van de bijeenkomst gehoord. Een belangrijke stap in de beroepingsprocedure. Na de kennismaking vertrekken de kandidaten en spreekt de gemeente zich uit. Spannend dus.

Aukje en Vijko hebben bericht gekregen dat met bijna unanieme stem de aanwezigen zich uitgesproken hebben voor hun komst naar Sneek. Het is nu een voornemen om beroep uit te brengen. Indien er geen formele bezwaren zijn, wordt dit op 5 november bekrachtigd in een officieel beroep.
Op 7 november zal dit dan in onze gemeente afgekondigd worden.

Het afscheid van onze gemeente is dan waarschijnlijk eind januari 2022.
De kerkenraad gaat zich in de komende tijd beraden op de stappen die gezet moeten worden voor de vacaturetijd en voor het beroepingswerk.
Hieronder in de vorm van een brief, de mededeling met toelichting die de dominees hebben gedaan in de kerkenraad en op 24 oktober na de dienst.

Vanuit de kerkenraad,
Klaas de Vries

 

 

Aan de gemeente van Havelte, Uffelte en omgeving

 

Havelte, 21 oktober 2021


Geachte leden van de kerkenraad en gemeente,


Naar alle waarschijnlijkheid gaat de Protestantse Gemeente Sneek-Ysbrechtum/Tirns/Tjalhuizen binnenkort een beroep op ons, Aukje Westra & Vijko Top, uitbrengen. Eerst moet de gemeente nog gehoord worden, daarna neemt de kerkenraad een besluit en als dat positief is worden wij beroepen. Daarmee komt, waarschijnlijk in de laatste week van januari 2022, een einde aan ons dienstverband in Havelte.


Het zal een afscheid zijn met dubbele gevoelens. De afgelopen vijf jaar hebben we in Havelte veel goeds meegemaakt. Er is een band ontstaan tussen ons en vele gemeenteleden en mensen in de dorpen. We hebben meegewerkt aan bijzondere kerkdiensten, zoals die met het Kerkkoor, de popkoren, COV Steenwijk, Cigale enz. Er zijn mooie initiatieven ontstaan, zoals de Lichtjesavond en de uitvoering van de verkorte Mattheus. De kinderkerk is in Coronatijd nieuw leven in geblazen. Bestuurlijk is er, terwijl wij hier waren, veel werk verzet. Na een crisis hebben wij, kerkenraadsleden, elkaar diep in de ogen en het hart gekeken. We hebben onze moeiten uitgesproken en ons voorgenomen om elkaar voortaan positief te benaderen en te enthousiasmeren. We proberen niet te blijven hangen in het negatieve, maar benadrukken het positieve. Dankzij een groep zeer betrokken ambtsdragers en vrijwilligers kunnen we nog steeds kerk-zijn.


En er is een andere kant. De samenwerking tussen ‘Havelte’ en ons was af en toe moeizaam. Wij houden van speciale vieringen met veel (moderne) muziek, met speelse elementen (Sint Maartenviering). De levendigheid staat in contrast met de stijlvolle klassieke liturgie waar een deel van de gemeente waarde aan hecht. Onze ‘geloofsenergie’ gaat uit naar onderwerpen die niet bij iedereen aansluiten. Denk aan leefstijl (-geneeskunde), economie, de relatie tussen mystiek, psychologie en communicatie. Bij een deel van de gemeente leefden verwachtingen die wij niet waar konden maken. Iemand zei: ‘Veranderingen moet je hier met hele kleine stapjes doorvoeren’. Wij zijn van de iets grotere stappen, ook omdat we denken dat dat nodig is, wil de kerk overleven.


Langzamerhand groeide bij ons het besef dat het beter zou zijn voor beide partijen als wij naar een andere gemeente zouden uitkijken. In Sneek zocht men een verbinder en een pionier. Die omschrijvingen passen bij ons. Wij hopen er één van de twee vacatures te gaan vervullen. In Sneek zal het niet alleen rozengeur en maneschijn zijn. Ook daar kampt de gemeente met vergrijzing en achteruitgang. Maar de wil om te vernieuwen is sterk aanwezig.
Wij denken dat er een match is.


Met een vriendelijke groet,


Aukje Westra & Vijko Top

Kerk Havelte Kerk Uffelte

 

 

 

 

 

 

Kerkenraad protestantse gemeente Havelte e.o.

Digitale nieuwsbrief aan gemeenteleden 24 september 2021

 

 

Koffieochtenden, maar vooral studie- en gespreksgroep

De koffieochtenden zijn van karakter veranderd: het is meer een studie- en gespreksgroep geworden. En dat gesprek kan alle kanten uitgaan: dat hangt van de deelnemers af.
Niet alleen voor gelovige mensen kunnen deze ochtenden verrijkend zijn. Ook nieuwsgierige mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kennismaken.
We gebruiken het boek ‘In mij stroomt een rivier’ als uitgangspunt voor het gesprek. Over de inhoud staat op de achterflap:

 

‘Remonstranten benadrukken graag de diversiteit van hun spiritualiteit. - 'Geloof begint bij jou'. Maar hoe zit het met hun voorgangers: wat betekent geloof voor hen?
De bijdragen zijn kwetsbaar en persoonlijk en de titels getuigen daarvan: van gordijnengel tot godsgeloof, van oude paden en diep verlangen tot een spiritueel rondje over het erf. Tegelijk weerspiegelen de teksten een tijd waarin het geloof in Nederland fundamenteel van plaats en karakter veranderd is. Voorgangers hebben daar dagelijks mee van doen. Hoe gaan zij ermee om en wat betekent het voor hun eigen geloofsontwikkeling?

 

De koffieochtenden zijn vanaf 6 oktober t/m april, op de eerste woensdag van de maand, van 9.30 - 11.00 uur in de Nije Wheeme/Clemenskerk.
Gespreksleiding is in handen van Vijko Top.

Aan de koffieochtenden zijn geen kosten verbonden

 

 

 

 

We zijn in beeld!

 InBeeld

Een dienst in de Clemenskerk kan niet alleen beluisterd maar ook bekeken worden. Boven, naast het orgel, is een camera geïnstalleerd. Die maakt opnames van wat er op het liturgisch centrum gebeurd. De uitzending is iedere zondag vanaf 10.00 uur live te volgen. Ga naar https://www.pkn-havelte.nl, , ga naar Online kerkdiensten en  Live uitzendingen en u kunt thuis mee genieten.

De digitale nieuwsbrief

Verspreiding en aandacht

Door alleen de bekende adressen te gebruiken zal met de digitale nieuwsbrief niet iedereen bereikt worden. We roepen u op, zeker als u merkt dat gemeenteleden overgeslagen worden,  om deze brief te delen.
En om e-mailadressen door te geven!

 

E-adres doorgeven? Dat kan bij een van ons:

Ineke Zijlstra, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leny de Zeeuw, ledenadministratie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Online kerkdiensten beluisteren

 

Deze online kerkdiensten zijn te vinden bij Hoofdmenu -> Live kerkdiensten -> Live meeluisteren of Diensten (Hier kunt u eerder opgenomen diensten beluisteren).

 

 

Verandering in het lidmaatschap van de kerk

Voor sommige leden binnen onze kerk geldt dat zij ingeschreven staan als niet-gedoopt (geboorteleden), soms zelf zonder dat ze dat weten. Dit komt omdat in het verleden kinderen van ouders die lid waren automatisch ook ingeschreven werden. De landelijke kerk heeft besloten om deze registratie van de niet-gedoopten te laten vervallen.
Dit betekent voor ons als Protestantse Gemeente te Havelte dat de registratie van ongeveer 400 niet-gedoopte leden aangepast moet worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en woont samen met een partner/kinderen die doop- en/of belijdend lid is, uw registratie is omgezet naar mee-geregistreerd lid.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en steunt de kerk jaarlijks met een gift. De kerk ervaart dit als een blijk van verbondenheid, uw registratie is omgezet naar Vriend.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en heeft een brief ontvangen (of ontvangt deze samen met de Actie Kerkbalans) met de vraag of u Vriend wilt worden of uw registratie wilt beëindigen.
Pastorale zorg is er voor iedereen, of u nu lid, mee-geregistreerd of Vriend bent van de kerk. En als kerk zijn wij er ook voor iedereen die op zoek is naar zingeving.
Heeft u vragen over uw registratie, of heeft u bezwaar tegen de verandering? Neemt u dan contact op met Ineke Zijlstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de kerkenraad,
Klaas de Vries, voorzitter
Ineke Zijlstra, scriba

Teruglezen tekst kerkdiensten

Nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden zal de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Collectemunten

Ivm de Corona maatregelen is de uitgifte gewijzigd, nadere informatie volgtI.v.m. de Corona maatregelen is de uitgifte gewijzigd, nadere informatie volgt.

Geld moet rollen

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

  • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
  • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
  • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
  • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
  • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
  • Geen contant geld meer in omloop.
  • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

  • € 0,50 groen
  • € 1,00 rood
  • € 2,00 blauw

De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Voor de tijden van Verkoop/uitgifte zie rubriek Collectemunten.

 

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdiensten

zo 05 dec 2021 10:00 uur
Mw. J. Luten, Zuidwolde
Clemenskerk, Havelte en Online
2e adventszondag
zo 12 dec 2021 10:00 uur
Ds. Vijko Top
Clemenskerk, Havelte en Online
3e adventszondag, Projectkoor met Lessons & Carolls
zo 19 dec 2021 10:00 uur
Ds. Aukje Westra
Clemenskerk, Havelte en Online
4e adventszondag
vr 24 dec 2021 22:00 uur
Ds. Aukje Westra
Clemenskerk, Havelte en Online
Kerstnachtdienst
za 25 dec 2021 10:00 uur
Ds. Vijko Top
Clemenskerk, Havelte en Online
1e Kerstdag
zo 02 jan 2022 10:00 uur
Ds. Aukje Westra
Clemenskerk, Havelte en Online
zo 09 jan 2022 10:00 uur
Ds. Vijko Top
Clemenskerk, Havelte en Online
zo 16 jan 2022 10:00 uur
Ds. Aukje Westra
Clemenskerk, Havelte en Online
Afscheid/bevestigen ambtsdragers
zo 23 jan 2022 10:00 uur
Ds. Aukje Westra & ds. Vijko Top
Clemenskerk, Havelte en Online
Afscheid predikanten
zo 30 jan 2022 10:00 uur
Mw. A. Streutker-Betting, Beilen
Clemenskerk, Havelte en Online

Ook in de kerk

Agenda is leeg