A- A A+

Header PKN

Palmpasen

Palmpasen en Goede Vrijdag: één grote tegenstelling. De ene dag wordt Jezus door zijn leerlingen en volgers geëerd als de grote Rechtvaardige bij uitstek, als Heiland en Verlosser. Een paar dagen later wordt Jezus behandeld als een gevaarlijk virus dat bestreden moet worden met alle middelen die voorhanden zijn. Een virus waar het heilige gebod ‘Gij zult niet doden’ niet voor geldt. De verering die Jezus ondergaat bij zijn intocht in Jeruzalem is daardoor verdacht.


Als leerlingen en volgers van Jezus hun bovenkleren uitdoen en op de weg leggen, zodat Jezus, zittend op een veulen of een ezel, daar overheen kan lopen dan mag je dat vergelijken met een zogenaamde ‘Ticker-parade’ in New York. Een groots eerbetoon. Het overkwam grote helden als Winston Churchill na de Tweede Wereldoorlog en de eerste astronauten die op de maan landden. Jezus werd ook binnengehaald als held, als verlosser, als heiland. Men zwaaide met takken en zong hem toe. Mensen dansten. Een paar dagen later bespuugden ze Jezus, scholden hem of lieten hem in de steek. Het virus moest uitgeroeid worden.


‘Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?’ Jezus voelde zich zelfs door God verlaten. Maar ook hier kan de tegenstelling niet groter zijn. Want niet veel later zei Jezus: ‘Niet mijn wil geschiedde, maar Uw wil geschiedde’. En: ‘In Uw handen beveel ik mijn geest’.


Toch had Jezus als gelovige Israëliet geleerd dat deze immense tegenstellingen bij het leven en bij het geloof horen. Als gelovige Israëliet had hij geleerd te bidden: ‘Hoor, Israël, de Ene is onze God, de ene alleen!’
Dit gebed werd in goede en kwade tijden gebeden. Dit gebed werd door jong én oud gebeden. Dit gebed werd vroeger gebeden, vandaag en in de toekomst.

 

Psalmenkenner Kees Waaijman zegt hierover: Deze woorden zijn een uitdrukking van het diepe besef van samenhang. In deze woorden komt een intens besef van diepe samenhang van verleden, heden en toekomst, van leed en bevrijding, van goede en kwade tijden, van ontvangen en doen. Dit besef ligt verankerd in de Naam ‘God’. Het geloof in één God voor de ene mensheid. Dus niet primair het geloof dat er maar één God is. Het betekent dat God in zich één is, zoals er ook één mensheid bestaat en er dus geen twee mensensoorten bestaan. Dat de mensen elkaar broers en zusters zijn, dat de eenheid van God verenigend wil werken tussen mensen. Dat er een diepe solidariteit is tussen mensen en schepping. In zijn Naam is alles één.


Waaijman verwijst naar het zonnelied van Franciscus. Als Franciscus dit lied van vereniging ‘zingt’ is hij een uitgeteerde, blinde en doodzieke man van 42. Juist in zijn diepste ellende, oog in oog met de dood, schouwde en ervoer hij de diepe eenheid en verbondenheid van de schepping.
Mensen die tot in hun hart gebroken zijn door lijden en onrecht en die de adem wordt afgesneden , vermorzeld tot in hun wezen, worden ‘bevrijd door God. Hij is hen helpend nabij. Hoe massief het leed ook mag zijn dat de rechtvaardige overkomt. Want Hij waakt over al zijn beenderen, niet één ervan zal worden gebroken.


God wordt gesmaakt en geschouwd door alles heen als goedheid. Zijn goedheid vormt het wezen van onze ervaring. God is de dragende onderstroom in de gang van ons leven, in de gang van de gemeenschap. Zoals hij ook het wezen vormt van de schepping. Er weze licht en er was licht, er weze uitspansel. Hij vormt het wezen van de schepping: Ja, goed!’
Palmpasen en Goede Vrijdag, hoe groot de tegenstelling ook is, horen bij elkaar. God is geen ‘mooi-weer-God’. In goede en kwade dagen roept God ons op om er te zijn. Om mens te worden. ‘Wees er!’ is zijn boodschap aan ons. Kees Waaijman noemt daarom God ook wel ‘Wezer!’.

 

Geloven is ook handelen. Geloven en doen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontzag voor God, voor ‘Wees er!’ is ook volstrekte eerbied voor alles wat je tegenkomt, gehoorzaam uitgaan naar zijn schepping. Zorg dat je geen kwaad spreekt over anderen en lieg niet. Houd je buiten de sfeer van kwaad. Doe wat goed is. Geef terug aan wie jou leent, beantwoord goedheid met goedheid, laat het recht zijn beloop hebben, gun ieder het loon voor zijn werk.


En hoe zet je het bovenstaande om in beleid t.a.v. de bestrijding van het Corona-virus? En de bestrijding van de pandemie?
Voorzover ik het als verbaasde en nieuwsgierige burger kan inschatten doeth onze regering het goed. Ik heb respect voor Mark Rutte en zijn coalitiegenoten. We worden goed geïnformeerd. Het kabinet werkt samen met wetenschappers. Ziekenhuizen worden ‘gedwongen’ samen te werken. Duitse ziekenhuizen worden opengesteld voor onze Corona-patiënten. Er wordt een groot beroep gedaan op ons als burgers: ‘Wees er! Wees er voor elkaar!’ En ook wordt er gezocht naar hulp voor de grote groepen mensen die een zeer zware tijd tegemoet gaan vanwege ontslag, faillisement of een enorme achteruitgang in inkomen. Er wordt in de samenleving nagedacht over eventuele toekomstige uitbraken van infectieziekten: wat is er nodig?
Ik hoop ook dat wij als samenleving in aktie komen voor landen die het veel moeilijker hebben dan wij: de Zuid-Europese landen met hun vluchtelingenkampen. En de Afrikaanse landen.
Deze crisis vergt veel van ons. Maar het moet! In Godsnaam! Wees er!


Vijko Top